Granskog

Läcksökning enligt f-gasförordningen

Läcksökning av kylanläggningar enligt svenska f-gasförordningen SFS 2016:1128
Den 1 januari 2015 trädde den nya f-gasförordningen ikraft. Ett av de områden som påverkas direkt är läcksökningsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på kg till att baseras på CO2e (koldioxidekvivalenter). Det vill säga gränserna 3, 30, 300 kg ersätts av 5, 50, 500 ton CO2e. För hermetiskt sluten utrustning (som är märkt som sådan) gäller krav på periodisk läckagekontroll om fyllnadsmängden motsvarar 10 ton CO2e eller mer.
5 ton CO2e eller mer - minst var 12:e månad (10 ton CO2e eller mer för hermetiskt slutet system)
50 ton CO2e eller mer - minst var 6:e månad
Aggregat
Blir den totala mängden CO2 ekvivalenten för anläggningen över 14 ton CO2 ekvivalanter för en anläggning behöver en årsraport upprättas och skickas till Miljö & Hälsa.
Kolla din läcksökningsintervall här.
Manometer1

Kontroll av tryckbärande anordningar och aggregat

Kontroll av tryckbärande anordningar och aggregat
Detta kan vi erbjuda:
• Fortlöpande tillsyn, FLT enligt AFS 2023:11
• Riskinventering/Riskanalys beroende på klassning enligt AFS2023:11
• Riskbedömning av kylutrustning enligt AFS2006:4
• Livslängdsjournal för trycksatta anordningar enligt AFS2023:11
Ur AFS 2023:11
Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar i klass A eller B
38 § En arbetsgivare som låter en trycksatt anordning i klass A eller B vara trycksatt ska se till att det finns dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av anordningen och dess eventuella säkerhetsutrustning tillgängliga på arbetsplatsen.